Vanzari - Imobile

Apartament cu 3 camere situat în Mun. Bacau, Str. Mioritei nr. 82, Jud. Bacau

Adresa: Mun. Bacau, Str. Mioritei nr. 82, Jud. Bacau

Valorificare: Llicitatie publica

Info: Serviciul vanzari, Tel 0733 683702, email:vanzari@lrj.ro

Publicatie de vanzare activ imobil VILA LUX GRUP S.R.L.

DETALII

PreT: 236.767,59 lei-fara TVA 48.060,00 eur-fara TVA