Servicii

Concordat preventiv

 

Concordat preventiv

 


Concordatul preventiv/mandatul ad-hoc

 


Conform Legii nr. 381/ 2009 privind introducerea concordatului preventiv si mandatului ad-hoc, cererea de deschidere a procedurii de concordat preventiv se adreseaza de catre debitor tribunalului in jurisdictia caruia isi are sediul. Debitorul poate solicita numirea expresa a unui mandatar ad-hoc.Conciliatorul provizoriu, numit de judecatorul-sindic dintre practicienii in insolventa, avand in vedere propunerea debitorului in acest sens, elaboreaza, impreuna cu debitorul, lista creditorilor si oferta de concordat preventiv, care se notifica creditorilor.

 


Mandatul ad-hoc
Mandatul ad-hoc reprezinta procedura confidentiala, declansata la cererea debitorului, prin care un mandatar ad-hoc, desemnat de catre instanta, negociaza cu creditorii in scopul realizarii unei intelegeri intre unul sau mai multi dintre acestia si debitor, in vederea depasirii starii de dificultate in care se afla intreprinderea debitorului.
In vederea numirii mandatarului ad-hoc, debitorul se adreseaza presedintelui tribunalului in circumscriptia caruia isi are sediul, propunand in acest sens un practician in insolventa, autorizat conform legii. Numirea mandatarului ad-hoc se face printr-o incheiere irevocabila.
Obiectul mandatului ad-hoc va fi de a realiza, in termen de 90 de zile de la desemnarea sa, o intelegere intre debitor si unul sau mai multi creditori ai sai, in vederea depasirii starii de dificultate, salvgardarii intreprinderii, pastrarii locurilor de munca si acoperirii creantelor asupra debitorului. In acest scop, mandatarul ad-hoc poate propune stergeri, reesalonari sau reduceri partiale de datorii, continuarea sau incetarea unor contracte in curs, reduceri de personal, precum si orice alte masuri pe care le considera necesare.

 


Concordatul preventiv
Concordatul preventiv reprezinta contractul incheiat intre debitor, pe de o parte, si creditorii ce detin cel putin doua treimi din valoarea creantelor acceptate si necontestate, pe de alta parte, prin care debitorul propune un plan de redresare a intreprinderii sale si de acoperire a creantelor acestor creditori impotriva sa, iar creditorii accepta sa sprijine eforturile debitorului de depasire a dificultatii in care se afla.
Cererea de deschidere a procedurii de concordat preventiv se adreseaza de catre debitor tribunalului in jurisdictia caruia isi are sediul. Conciliatorul provizoriu, numit de judecatorul-sindic dintre practicienii in insolventa, avand in vedere propunerea debitorului in acest sens, elaboreaza, impreuna cu debitorul, lista creditorilor si oferta de concordat preventiv, care se notifica creditorilor.
In baza ofertei de concordat preventiv, debitorul poate solicita judecatorului-sindic, pe calea ordonantei presedintiale, suspendarea provizorie a urmaririlor silite individuale, masura care se va mentine pana la publicarea concordatului preventiv aprobat sau, dupa caz, pana la respingerea ofertei debitorului de catre majoritatea creditorilor.
Concordatul preventiv se aproba cu voturile creditorilor care reprezinta majoritatea de doua treimi din valoarea creantelor acceptate si necontestate, cu precizarea ca nu se va lua in calcul in stabilirea acestei majoritati votul favorabil al anumitor catregorii de creditori, prevazuti in mod expres de lege.
La propunerea conciliatorului, judecator-sindic constata concordatul preventiv prin incheiere pronuntata in camera de consiliu, de urgenta si cu precadere, cererea de constatare putand fi respinsa exclusiv pentru motive de legalitate.
De la data comunicarii hotararii de constatare a concordatului preventiv, se suspenda de drept urmaririle individuale ale creditorilor semnatari asupra debitorului si curgerea prescriptiei dreptului de a cere executarea silita a creantelor acestora contra debitorului.
In vederea asigurarii opozabilitatii concordatului preventiv fata de creditorii nesemnatari, inclusiv fata de creditorii necunoscuti sau contestati, conciliatorul poate cere judecatorului sindic omologarea concordatului.
Omologarea concordatului se pronunta in masura in care se constata indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
1. intreprinderea debitorului se afla in stare de dificultate financiara;
2. valoarea creantelor contestate si/sau in litigiu nu depaseste 20% din masa credala;
3. concordatul preventiv a fost aprobat de creditorii care reprezinta cel putin 80% din valoarea totala a creantelor.
Daca procedura concordatului preventiv se finalizeaza cu succes, la termenul prevazut in contract sau anterior acestuia, dupa caz, judecatorul-sindic va pronunta o incheiere prin care se va constata realizarea obiectului concordatului preventiv, situatie in care modificarile creantelor raman irevocabile.
In masura in care, la expirarea termenului prevazut pentru satisfacerea creantelor stabilite prin concordat,  obligatiile prevazute in concordatul preventiv nu au fost indeplinite, creditorii vor putea vota, la propunerea conciliatorului, prelungirea duratei concordatului preventiv cu maximum 6 luni fata de durata initiala.