Autoutilitara

2.255,97 lei fara TVA 456,00 eur fara TVA

AUTOUTILITARĂ FURGON RENAULT FCO7BF - KANGOO

3.482,90 lei fara TVA 704,00 eur fara TVA

Mijloc auto aparținând METALKID 2008 S.R.L. Iași

4.160,68 lei fara TVA 841,00 eur fara TVA

Mijloace auto apartinand RE MINA S.R.L.

4.828,56 lei fara TVA 976,00 eur fara TVA

Autouturism DODGE PK/BBC8H/CALIBER

6.184,13 lei fara TVA 1.250,00 eur fara TVA

Bunuri mobile apartinand AMUR GRUP S.A Iasi

16.606,60 lei fara TVA 3.356,70 eur fara TVA

Mijloace auto apartinand T.A.G.C.M. DUNAREA S.A.

17.414,50 lei fara TVA 3.520,00 eur fara TVA

Mărfuri, piese de schimb și mijloace fixe

66.610,45 lei fara TVA 13.464,00 eur fara TVA

Autotractoare apartinand HD TRANSPORT S.R.L.

121.950,95 lei fara TVA 24.650,00 eur fara TVA

Bunuri mobile apartinand PLASMART S.R.L. MOVILENI

195.761,69 lei fara TVA 39.569,40 eur fara TVA

Mijloace auto apartinand TOTALGAZ INDUSTRIE S.R.L.

260.227,98 lei fara TVA 52.600,00 eur fara TVA

Siloz 100 mc, cabina vopsit sub presiune si uscator cherestea

319.784,96 lei fara TVA 64.638,28 eur fara TVA

Bunuri mobile apartinand FANYON S.R.L. Baldovinesti, Braila

1.495.278,83 lei fara TVA 302.241,39 eur fara TVA
}